Raun

Dēp inglisċ

þis paċġ for þē sam text ƿið a clēner lōk.

Dēp inglisċ is inglisċ ƿið old inglisċ orþografi. In mani ƿeġs, it’ll fitt þē moddern inglisċ pronunsiasċens better and mor presīsliġ. Allsā, it’ll connect it mor tō oðer ġermannic langƿiċġes, sins it’ll bē clāser tō old nors orþograficalliġ. For instans, standard “ice” is īs, clāser (or īdenticall) to old nors ís, hƿiċ is difþongated in severall oðer langƿiċġes þann inglisċ. For exampel in faroēs hƿer it’s uis, or in Sætesdal in Norƿeġ ƿið þeyr æis, or ēven in ġermann ƿið Eis. Unlīk faroēs and sætesdalisċ, þe ġermann pronunsiasċen is īdenticall tō þē inglisċ. Þeġ’r bāþ ais.

A feō consistent ċanges ar f.ex. þatt -age in frenċ lānƿords līk sausage and language gett þē ending -iċġ. Þerfor saƿsiċġ (or sossiċġ?) and langƿiċġ. Þiss sūnd is similar to þē sūnd in eċġ (edge) and it ƿuld þuss mak sens tō eōs þē sam spelling in lānƿords, as if þeġ ƿer nativ.

Þē ending -ise/-ize is simpliġ -īs, and e.g. colourise / colorize becoms colurīs. Þer ar nā inconsistensēs ƿið þiss rul and exepsċens in normall inglisċ dō nāht pleġ a part her.

Spelling ċanges and pronunsiasċens:

Normal pronunsiasċon Exampels Standard spelling
a /aː/ befor sċort r car, barn car, barn
/æ/ befor long consonants catt, accsċen cat, action
/ei/ befor sċort consonants tac, bas, fas, nasċen take, base, face, nation
/ɔː/ before ll (often) ƿall, all wall, all
ā /əʊ/ bāt, , þrā(ƿ), pāker, ān boat, no, throw, poker, own
e /ɛ/ elk, belt, ƿell, bedd elk, belt, well, bed
/ə/ hƿen unstresst nasċen, molten nation
ē /iː/ þrē, ēt, rēd, grēf three, eat, read, grief
i /i/ bit(t), ƿind, ƿimenn bit, wind, women
ī /ai/ bīt, līk, līf, hƿīl, fīr bite, like, life, while, fire
o /o/ top, lov, over top, love, over
ō /uː/ mōn, , rōd moon, to, rude
u /ʌ/ befor long consonants butt, muċ, crusċ but, much, crush
ū /aʊ/ hūs, , , house, noƿ, coƿ, hoƿ
y /i/ (for historical rēsens) cyċen kitchen
ċ /t͡ʃ/ ċiccen, biċċ, hƿiċċ chicken, bitch, which
/ʃ/ sċēp, fisċ, sċīt, sheep, fish, shite
ġ /j/ ġet, ġat, ġē, ġēt yet, yate, ye, yeet
/ɪ/ after e ƿeġ, seġ, seġd way, say, said
sīlent after i/ī blodiġ, frendliġ, īġ bloody, friendly, I
/dʒ/ in lānƿords ġender, ġermann gender, German
/juː/ neō, feō, ġeōl, ceōr, teōb new, few, yule, cure, tube
/uː/ after l, r and s creō, leōd, ċeōs crew, lewd, choose
(ēo) /iː/ bēor, þēod, rēoċ (rēoc) beer, thede, reech (reek)
cƿ /kw/ cƿēn, acƿīr, cƿac queen, aquire, quake
hƿ /ʍ/ (/hw/) or /w/ hƿat, hƿīt, hƿens what, white, whence
ċġ /dʒ/ eċġ, ƿeċġ, langƿiċġ edge, wedge, language
/ei/ ƿeġ, seġ, portreġ way, say, portray

aƿ
/ɔː/ saġ, laġ, aġ(som), maġ (?) saw, law, awe(some), maw
raƿ, haƿl, Gaƿl raw, haul, Gaul
/əʊ/ toġ tow
ƿā /(w)uː/ tƿā, hƿā, sƿāp two, who, swoop
ir /ɜː(r)/ ċirċ, birþ church, birth

Āld inglisċ ēo

Þē āld inglisċ difþong ēo has developt in varius weġs, but māstliġ tō īġðer /(j)u/ or /i/. Þē /i/ pronunsiasċen is consistent wið ēo in þē weġ þat þē ē didn't leōs its lengþ, but the o has disapperd. Wið /(j)u/, hūever, þē lengþ has sċifted tō þē o and turnt þē e intō an i-sūnd. Compare āld norse sēan > siā (sjá). þēs ċanċġes ar consitent enuġ tō mac þē spellings fit for modern inglisċ as well.

Ƿordlist:

Dēp inglisċ Old inglisċ Middel inglisċ Standard spelling
appoloċġi apology
bacen bacon bacon
barbeceō barbeque
ber bera bere bear
bēr (bēor) bēor bere beer
bred brēad bred, breed bread
brēċes, brēċ brēċ breches, breche breeches, breech
buruh, burh (?) burh borgh, burgh, buruh borough
ceċċup ketchup
cnē cnēoƿ kne knee
cnīht (cniht) cniht kni(g)ht, knyght knight
coler, colur (?) colour, color colour
crūn coroune, crowne crown
/ cȳ(n) / cou, cu / kie, ky cow / kine, ky
cƿac cƿacian quaken quake
cƿēn cƿēn quene, queen, cwen queen
cƿic cƿic quik, quic quick
cyċen cyċen, cyċene kytchen, kichene kitchen
Cƿiddiċċ Quidditch
ċēs ċīese (ċēse?) chese cheese
ċġinċġer (???) gingifer gingere, gingivere ginger
ċoclet chocolate
ċeōs (sc. ċēos) ċēosan chosen, chesen choose (scottisċ: cheese)
ċyccen, -i- ċicen, ċycen chiken chicken
dāh (dāġ) dāh, dāg dow, dogh, dagh dough
eċġ eċġ egge edge
īeġ ei ey
eōƿ ēoƿ yow you
Ēċġypt Egypt
Ēþiāpia Ethiopia
Farrā Īġlands     Faroe Islands
feō fēaƿ fewe few
Frans France France
frīġdaġ frīġedæġ Friȝdæi, Fryda, Friday Friday
gāst gāst gost, gast ghost
ġeōl ġeōl yol Yule
Grēs Greece
hīh (hih) hēah high, heigh, heih high
hūs hūs hous, hus house
hƿat hƿæt what what
hƿeġ hƿeġ, hƿæġ whey, whei whey
hƿeðer hƿæþer whether
hƿīl hƿīl while
inglisċ ænglisċ Englis(c)h, Inglis English
īġland īġland, īeġland iland, yland, ylond island
īs īs is ice
lac lacu lake lake
līf līf lif, lyf life
līht (liht) lēoht light, liht, leoht light
mann / menn mann / menn man, mon / men man / men
, mīn mīn mi(n), my(n) my, mine
Moroccā Morocco
mōn mōna mone moon
mūs / mȳs mūs / mȳs mous / mys mouse / mice
naċċā nacho
neō nīƿe, nēoƿe newe new
neōter neuter
nīht (niht) niht, neht, næht night(e), niȝt, naht night
prēost prēost preest, prest priest
Rām Rome
Rīn Rīn Rine, Ryne Rhine
Russċa Russia
saƿs sauce sauce
scōl scōl scole, schole school
sċēp sċēap sheep, scheep sheep
sċīt sċite (sċīte?) scīte, schit, schyt shite, shit
sċopp sċoppa, sċeoppa s(c)hoppe shop
sċōh sċōh sho, shoo shoe
sors (saƿrs?) sours source
Span (Speġn?) Spayne Spain
strēm strēam streem, strem stream
tac tacan taken take
Tīland Thailand
tōþ / tēþ tōþ / tēþ tothe / teth, ten tooth / teeth
ūl ūle owle, oule owl
ƿeġ ƿeġ way, wey way
æsċ æsċ asshe ash
þā(s) þā tho(s), tha tho(se)
þāh (ðāh) þēah thaugh, thagh though
þeft (þēoft?) þīefþu thefte theft
þēof þēof theef thief
þirtiġ þritiġ thriti thirty
þrān trone throne
þrōh þorh, þurh thru(g)h, thruch through
þūm, þum þūma thombe, thoume thoum, thumb
þæt (ðæt). þæt that that


Nāts:

A word like actual gets tō or þrē c’s after ēċoðer, hwer þē last gets a dott: ac(c)ċuall. Tō mak it consistent wið accċuall pronunsiasċen, īġ’v ċāsen tō lēv þē etymoloċġical spelling wið act, as well as in accsċen. Cf. þē norwiċġen spelling aksjon (but danisċ aktion).

īġ’m still nāht sċur hū tō wrīt sūnds þatt wern’t in old inglisċ, suċ as /dʒ/ in anlaut and /z/. Þēs ar written līk g- or j- and z in neō inglisċ (gender, jet, zap), butt nīðer ov þēs havv æniġ traddisċen in old inglisċ wrīting. ‹G› is /ɡ/, ‹ġ› is /j/ and ‹j› simpliġ dosn’t exist. Hā-ever, þē /dʒ/ sūnd dos exist, and is written līk ‹ċġ› in e.g. eċġ (standard edge), butt never in anlaut. Is þē solōsċen þenn tō wrīt ċġender and ċġet, ēven if ċġ- never occurrd in old inglisċ?

Hū wuld the /ʒ/ sūnd in e.g. measure bē written? Þiss is a borroġd sūnd, sā old inglisċ didn’t hav a spelling for it. Sins it’s līk a voesd , wē culd meġbē wrīt it ? Mezċur.

Morocco allrediġ has allmāst þē best spelling it culd hav, butt sins þē -o is /əʊ/, it’s better wið for fonoloċġicel rēsens. Þiss wuld bē þē sam as e.g. ċanċġing oá in īslandic to fitt þē pronunsiasċen /au/. Tō folloġ þiss rul sædliġ mēns tō lēv mor oriċġinall spellings līk open bēcaws ov þē /əʊ/ (open wuld just bē /open/. It has tō bē āpen.

Þē words follow and borrow com from old inglisċ folgian and borgian, sā wuld folġ and borġ (and meġbē swolġ) bē gōd spellings, if wē cnāw þatt ġ after ol and or bēcoms /əʊ/? Comper danisċ /bɔrv/ from borg. Bāþ and orġ/olġ (and arġ/alġ?) gett þiss w-sūnd in inglisċ and danisċ. If wē folġ þiss rul, severall words will get a mor or less etymoloċġicall spelling, wiðūt it making it less fitt for þē pronunsiasċen. Suċ as borġ, folġ, swolġ as mensċend abov, þenn sorġ and marġ,

Mī hovercraft is full ov ēls.


Atterbod / Comments

Namn / Nam:

Netpost (valfritt) / Ēmeġl (opsċenell):

Heimsida (valfritt) / Hāmpaċġ (opsċenell):

Bod / Comment: